Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
OZ VITISHľadať
 
 

Projekty

Financovanie prevádzkových nákladov MAS VITIS

Názov projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS VITIS

Kód projektu: 302051N230

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Kód výzvy: IROP-PO5-SC511-2017-23

Celkové oprávnené výdavky projektu: 83 597,17 EUR

Nenávratný finančný príspevok: 79 417,31 EUR

 

Cieľ a popis projektu:

Cieľom projektu je podporiť prevádzkovú kapacitu MAS VITIS z hľadiska zastrešenia implementácie stratégie CLLD. Týmto cieľ projektu reflektuje na potrebu vytvorenia prevádzkového zázemia pre správne nastavenie procesov implementácie opatrení stratégie CLLD a napĺňanie jej cieľov. Strategickým cieľom MAS VITIS je: „Zvýšiť kvalitu života obyvateľov MAS VITIS a zlepšiť ekonomické prostredie prostredníctvom rozvoja miestnej infraštruktúry, skvalitňovaním služieb a vytváraním nových pracovných príležitostí v území.“ Tento cieľ dokáže byť naplnený len vďaka finančnému zabezpečeniu chodu MAS. To je spojené s existenciou kancelárie MAS, kvalifikovaným personálnym zabezpečením a technickou podporou. Vytvorením dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS sa budú kvalitne a efektívne riadiť procesy spojené s implementáciou stratégie, t.j. vyhlasovanie a administrácia výziev, prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a žiadostí o príspevok, monitorovanie a kontrola projektov, finančný manažment, ako aj vykonávať informovanie a animácie v území, či revízie stratégie. Treba si uvedomiť, že implementácia stratégie CLLD je financovaná z dvoch fondov, ktoré sa navzájom líšia podmienkami aj implementačným rámcom. Je preto dôležité zabezpečiť kvalifikovaný chod MAS, ktorý je cieľom projektu. Samotný projekt je realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity a to: Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD. Vďaka nej sa podarí zabezpečiť prevádzkovú kapacitu MAS VITIS. Prevádzka MAS bude mať vplyv na administratívne riadenie MAS a implementáciu stratégie smerom k občanom regiónu a konečným užívateľom. Realizácia projektu bude mať nasledovné pozitívne dopady:

• Zabezpečenie administratívneho riadenia MAS VITIS

• Vytvorenie prevádzkovej kapacity z hľadiska personálneho, materiálneho a priestorového

• Podpora implementácie opatrení stratégie CLLD a efektívneho administratívneho riadenia stratégie

 


 

Animačné aktivity MAS VITIS

Názov projektu: Animačné aktivity MAS VITIS

Kód projektu: 309190P105

Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020

Kód výzvy: 27/PRV/2018

Celkové oprávnené výdavky projektu: 30 878,09 EUR

Nenávratný finančný príspevok: 30 878,09 EUR

 

Cieľ a popis projektu:

Cieľom projektu je vykonávanie činností súvisiacich s animáciou v rámci implementácie Stratégie CLLD. Týmto cieľ projektu reflektuje na potrebu propagácie stratégie CLLD, budovania zručností a schopností MAS a vzdelávania potenciálnych prijímateľov. Stratégia CLLD dokáže byť naplnená len vďaka tomu, že prijímatelia – koneční užívatelia budú mať relevantné informácie o stratégii CLLD, o jej opatreniach a výzvach, ktoré budú smerovať k jej napĺňaniu a budú mať aj patričné schopnosti. Taktiež široká verejnosť potepuje mať sprostredkované informácia o výsledkoch stratégie CLLD. Nakoľko sú animačné aktivity súčasťou prevádzky MAS, bude ich zabezpečovať personál kancelárie MAS, t.j. projektový manažér, finančný manažér a asistent. Vytvorením dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS sa budú aj kvalitne a efektívne riadiť procesy spojené s animáciami, t.j. vykonávať informovanie a animácie v území, pravidelná aktualizácia CLLD, vzdelávanie a školenia potenciálnych prijímateľov. Animačné aktivity sa budú realizovať v území MAS, nielen v kancelárii MAS. Animačné aktivity budú rovnomerne rozdelené do celého obdobia implementácie stratégie. Samotný projekt bude realizovaný prostredníctvom dvoch hlavných aktivít a to: Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD a Výdavky súvisiace s prevádzkou a animáciami v rámci dodatočnej alokácie. Vďaka nim sa podarí zabezpečiť animácie stratégie CLLD. Tie budú mať vplyv na implementáciu stratégie smerom k občanom regiónu a konečným prijímateľom. Realizácia projektu bude mať nasledovné pozitívne dopady:

• Zabezpečenie informovanosti verejnosti o stratégii CLLD a postupe jej implementácie

• Vzdelávanie potenciálnych prijímateľov, aby podávali kvalitné ŽoNFP

• Priama podpora implementácie opatrení stratégie CLLD

• Budovanie zručností a schopností MAS


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka